Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die de website van Navitas Capital BV (hierna: “Navitas Capital ” of “wij”) bezoekt. De privacyverklaring geeft echter ook informatie over de verwerking van gegevens van andere personen dan websitebezoekers.

Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Navitas Capital B.V.
Baronie 52
2404 XG ALPHEN AAN DEN RIJN
Email: info@navitascapital.nl
Telefoon: 0172-448388
KvK: 30208418

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die over een individu of gegevens die herleidbaar zijn tot een individu, zoals naam, e-mailadres, adres, bankrekeningnummer, telefoonnummer en IP-adres.

Waarom verzamelt Navitas Capital uw persoonsgegevens?

Navitas Capital neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens van u om:

 • U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U onze nieuwsbrief toe te sturen, wanneer u hierom heeft gevraagd;
 • U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
 • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Overeenkomsten die wij sluiten met klanten en leveranciers uit te voeren.

Van wie verwerkt Navitas Capital persoonsgegevens?

 • Websitebezoekers van www.navitascapital.nl en social media contacten via onze social media accounts;
 • (Potentiële) dienstafnemers van Navitas Capital;
 • Medewerkers van leveranciers van Navitas Capital;
 • Potentiële nieuwe werknemers van Navitas Capital.

Minderjarigen

Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Navitas Capital kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Om deze reden raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Welke gegevens verwerkt Navitas Capital?

Als u onze website bezoekt, kunnen we de volgende gegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Kopie ID + volmachten
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Daarnaast verwerken we ook gegevens van u als u ons bezoekt, een overeenkomst met ons sluit of op andere wijze contact met ons heeft. Daarbij kan het gaan om:

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.

Hoe verkrijgen wij deze persoonsgegevens?

Navitas Capital verkrijgt uw gegevens op verschillende wijzen:

 • Automatisch: zie cookie statement;
 • Doordat u gegevens aan een derde partij verstrekt en daarmee toestemming geeft om deze aan ons door te geven.
 • Doordat u gegevens aan ons verstrekt.

Waarom we gegevens nodig hebben

Navitas Capital verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve/op basis van:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst: we verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een overeenkomst goed na te komen.
 • Gerechtvaardigd belang: we verwerken alleen persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen voor zover deze verwerking noodzakelijk is om onze doelen te bereiken. We gebruiken niet meer gegevens dan noodzakelijk. Bovendien maken we per geval een belangenafweging. Alleen als de gerechtvaardigde belangen prevaleren boven uw privacybelangen of andere belangen of grondrechten, baseren we onze verwerking op deze rechtsgrond.
 • Wettelijke verplichting: onder omstandigheden verwerken we persoonsgegevens niet voor doeleinden die we zelf hebben vastgesteld, maar om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten.
 • Toestemming: we verwerken persoonsgegevens op basis van toestemming indien u vrijelijk, expliciet, ondubbelzinnig en specifiek toestemming hebt gegeven. U kunt deze toestemming op elk moment weer intrekken.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn en er geen wettelijke verplichting is om deze gegevens te bewaren, zullen wij deze verwijderen of anonimiseren. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval, neem dan contact op via: info@navitascapital.nl.

Uitwisseling met andere partijen of organisaties

Soms delen we persoonsgegevens met derde partijen of organisaties ter ondersteuning van de dienstverlening van Navitas Capital.

We delen uw persoonsgegevens alleen op een strikte "need-to-know" basis. "Need-to-know" betekent dat een partij alleen toegang krijgt tot uw persoonsgegevens indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de activiteiten van deze partij. Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld indien er geen direct of praktisch belang is. Wij vragen partijen en organisaties om na afsluiting van het programma of contact de persoonsgegevens te verwijderen.

Bovendien sluit Navitas Capital een verwerkersovereenkomst met een subverwerker indien persoonsgegevens door deze subverwerker wordt verwerkt. We gebruiken alleen subverwerkers die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn als aan de wettelijke vereisten wordt voldaan.

Navitas Capital BV verkoopt uw gegevens nooit door aan derden.

Hoe worden persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt?

Persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en houden ons aan de beginselen van dataminimalisatie, doelbinding, juistheid, opslag beperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en misbruik, verlies of wijziging ervan te voorkomen. Deze omvatten zowel technische maatregelen (bijv. technische en fysieke beveiliging) als organisatorische maatregelen (bijv. het bevorderen van privacy- en beveiligingsbewustzijn binnen Navitas Capital). Bovendien is iedereen binnen Navitas Capital gebonden aan passende geheimhoudingsverplichtingen en moeten zij zich houden aan onze instructies die gericht zijn op een goede bescherming van persoonsgegevens.

Een van onze beveiligingsmaatregelen ten opzichte van communicatie is SSL-encryptie. Om u als websitebezoeker te beschermen, gebruikt Navitas Capital BV veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of misbruikt worden, neem dan contact met ons op via info@navitascapital.nl.

Op welke wijze maakt Navitas Capital gebruik van cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer of mobiele apparaten worden opgeslagen wanneer de app of website gebruikt wordt op dat apparaat. Navitas Capital maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd. Bekijk hier onze cookieverklaring.

Google analytics

Via Google Analytics worden op navitascapital.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Mocht u toch niet willen dat uw geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden, dan kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Wat als u niet van cookies houdt?

U kunt cookies aan- en uitschakelen in de cookiebanner of via de cookieverklaring. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen, te corrigeren, te verwijderen, over te dragen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Navitas Capital hebben, of gebruik willen maken van deze rechten, stuur dan een verzoek naar info@navitascapital.nl. Wanneer wij aanvullende informatie nodig hebben, zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Meer informatie over privacyrechten kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u een klacht heeft of een vraag over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u ons een bericht sturen via e-mail naar info@navitascapital.nl. Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, heeft u ook het recht u te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Slotopmerkingen

Houd er rekening mee dat we deze privacyverklaring van tijd tot tijd kunnen wijzigen. De huidige versie is altijd beschikbaar op onze website. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Versie
De huidige versie is 2.0 d.d. 15/1/24.